Projektowanie placów zabaw – poradnik cz.1

Projektowanie bezpiecznych placów zabaw to z pozoru prosta sprawa, projektant jest ograniczony przepisami już na etapie powstawania planów zagospodarowania osiedli czy też działki.  Podczas planowania placu zabaw należy stosować się nie tylko do normy PN-EN 1176 ale także pod uwagę trzeba wziąć Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 2285). W obu powyższych dokumentach zostały jasno przedstawione przepisy które mówią o odległościach jakie należy zachować podczas rozmieszczania urządzeń zabawowych na placu zabaw przy szkołach, przedszkolach czy też budynkach jedno i wielorodzinnych.
Poniżej przedstawimy Państwu w skrócie najważniejsze przepisy dotyczące projektowania placów zabaw:

1. Odległość placu zabaw od parkingu ( 19 pkt. 1):

„Odległość stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w  budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska, nie może być mniejsza niż:

 1. dla samochodów osobowych:
  a) 7 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie,
  b) 10 m – w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie,
  c) 20 m – w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych;
 2. dla samochodów innych niż samochody osobowe:
  a) 10 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie,
  b) 20 m – w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.”

2. Odległość placu zabaw od budynków i śmietników, ulicy ( 40 pkt.3)

„Odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów § 19 ust. 1.”

3. Odległość placu zabaw od zbiorników i cieków wodnych

Odległość ta nigdzie nie została w określona w przepisach dlatego też w naszej firmie przyjmujemy zachowanie 10m oraz obowiązkowo zastosowanie ogrodzenia.

4. Nasłonecznienie placu zabaw ( 40 pkt.2)

„Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy, w godzinach 1000-1600. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 2 godziny.”

5. Odległość między urządzeniami na placu zabaw dla dzieci i młodzieży

Jest to uregulowane przepisami znajdującymi się w normie PN-EN 1176. Każde urządzenie zabawowe posiada swoją strefę wolną od innych urządzeń (strefę bezpieczną) wyznaczaną na podstawie odpowiedniego wzoru matematycznego. Strefy bezpieczne urządzeń zabawowych mogą na siebie zachodzić, chyba że są to urządzenia zabawowe o ruchu wymuszonym typu karuzele, huśtawki, bujaki czy sama zjeżdżalnia. W takim przypadku nie można dopuścić aby strefy tych urządzeń na siebie nachodziły.

Wykonywając projekty placów zabaw należy trzymać się kilku podstawowych zasad które przedstawiliśmy powyżej aby było bezpiecznie i zgodnie z prawem. Dodatkowo w przepisach nie zostało jasno określone czym tak naprawdę jest plac zabaw. Czy powyżej podane odległości stosować do samego urządzenia zabawowego czy też jego strefy bezpiecznej a może ogrodzenia? Na to pytanie odpowiedzieć może tylko na indywidualny wniosek Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nasza firma postara się je rozwiać. Posiadamy liczne kontakty z instytucjami które rozstrzygają sporne kwestie. Serdecznie zapraszamy do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą projektową .

Call Now Button