Kontrola Placów Zabaw przez NIK Najwyższą Izbę Kontroli

Kontrola na placach zabaw przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2020 roku.

Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2020 roku dotyczył stanu polskich placów zabaw i wykazał wiele problemów związanych z ich bezpieczeństwem i utrzymaniem.
Jednym z głównych problemów było niewłaściwe przestrzeganie norm bezpieczeństwa na placach zabaw. Wiele z nich nie posiadało odpowiednich zabezpieczeń, takich jak ogrodzenia, które mogłyby zapobiec dostępowi do niebezpiecznych obszarów. Ponadto, wiele urządzeń na placach zabaw nie spełniało wymogów technicznych, co zwiększało ryzyko wypadków i obrażeń.
Raport wykazał również, że wiele placów zabaw nie było odpowiednio utrzymanych. Brak regularnej konserwacji i napraw powodował, że urządzenia były w złym stanie technicznym, co zwiększało ryzyko wypadków. Ponadto, wiele placów zabaw nie było regularnie czyszczone, co prowadziło do gromadzenia się brudu i śmieci.

Kontrola placów zabaw Przeglądy placów zabawŹródło: www.nik.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na brak odpowiedzialności ze strony władz lokalnych i organów nadzoru. Wiele placów zabaw nie było regularnie kontrolowanych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nie podejmowano odpowiednich działań naprawczych. Ponadto, brak współpracy między różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo placów zabaw utrudniał skuteczną kontrolę i nadzór.
Raport zalecał podjęcie działań mających na celu poprawę stanu polskich placów zabaw. Władze lokalne powinny zwiększyć kontrolę i nadzór nad placami zabaw, regularnie sprawdzając ich stan techniczny i bezpieczeństwo. Ponadto, konieczne jest wprowadzenie surowszych sankcji dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie placów zabaw, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Wreszcie, raport zalecał zwiększenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa placów zabaw i edukację w zakresie odpowiedzialnego korzystania z nich.
Pełen raport można przeczytać tutaj.

Call Now Button